ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

001

လိပ်စာ
Yangon-Insein Road, Thamine Junction, 1 Quarter, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
662741

002 (CNG)

လိပ်စာ
Yangon-Insein Road, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-8618731

003 (CNG)

လိပ်စာ
Kannar Road, Near Tha Khin Mya Park, East Saw Yan Paing Quarter, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
223911

004 (CNG)

လိပ်စာ
Pyay Road, Pyitawthar Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
636935

005 (CNG)

လိပ်စာ
Ayeyar Won Road, North 10 Quarter, Tharkayta Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
553119

006 (CNG)

လိပ်စာ
No (2) Main Road, (26) Quarter, South Dagon Myo Thit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
8618734

007 (CNG)

လိပ်စာ
Ba Yint Naung Road, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
644013

008 (CNG)

လိပ်စာ
No (3) Road, Thingyangyunkyi Quarter, Mingalardown Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
63935

009 (CNG)

လိပ်စာ
Yangon-Pathein Road, Near BOC Roundabout , 10 Quarter, Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
635081

011 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Thudamar Street & Waibarge Street, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
9699786