ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

N.C.TUN

လိပ်စာ
60 - 36/37 . MDY

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
0943152919

NAGOYA

လိပ်စာ
Room (22), Building (14/Kha), No (17), Ba Yint Naung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
683088, 683335 (Ext-725), 09-5104015, 09-5103676

Naing

လိပ်စာ
No (2), Building 1, Lower Kyimyintaing Road, Shwe Latepyar Housing, Panhlaing Quarter, Kyimyintaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5006905, 09-8612384

Naing Brothers

လိပ်စာ
No(271/273), Bargayar Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
524793, 535220

Naing Brothers

လိပ်စာ
No (271/273), Bargayar Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
524794, 535220, 523700

Naing Htet

လိပ်စာ
No(3), Myitkyinar Street, Industrial Zone (1), South Dagon Myo Thit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5029215, 09-8629176

Naing Lin Tun

လိပ်စာ
Room (13/17/18), Building (B/39), Bayintnaung Road, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
681957, 682628

Naing Thar Si & Nephews

လိပ်စာ
No (3/A), West Shwegontaing (4) Street, West Shwegontaing Quarter, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
525817, 09-73037053

NASA

လိပ်စာ
No (197/198), Parami Road, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-421169448

NASA

လိပ်စာ
No (197/198), Parami Road, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-421169448